Trang chủ

Vật liệu XD

Quảng Cáo ADS

Bao bì

Thời trang

Tư vấn

Thú cưng

Ẩm thực

Seo Website

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 28/05/2024 |

Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

5.0/5 (1 votes)

Có bao giờ bạn thắc mắc “Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?”. Ngày nay, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta, nếu bạn có cùng thắc mắc trên thì mời bạn cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu và giải đáp chi tiết câu hỏi này tại bài viết dưới đây nhé.

Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân.


Đồng thời, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

1.1 Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân

 • Là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, chủ doanh nghiệp tư nhân toàn quyền quyết định mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, do đó chủ doanh nghiệp chịu toàn bộ mọi trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trước pháp luật bởi tài sản công ty và chủ doanh nghiệp không tách biệt.
 • Không được phát hành chứng khoán, việc kêu gọi vốn khó khăn, nếu kêu gọi vốn thì chủ doanh nghiệp tự bỏ tiền đầu tư thêm hoặc kêu gọi với tư cách cá nhân hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác.
 • Trong thời gian hoạt động, chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp quản lý doanh nghiệp hoặc thuê người điều hành, nhưng mọi trách nhiệm pháp lý trong quá trình thuê người khác vận hành thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.
 • Chủ doanh nghiệp có quyền bán, nhượng lại doanh nghiệp khi thực hiện hết các nghĩa vụ, các khoản nợ của doanh ngiệp tư nhân.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân không chịu thuế thu nhập cá nhân.

1.2 Các quy định về doanh nghiệp tư nhân

Chương VII, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về doanh nghiệp tư nhân với những vấn đề: vốn, quản lý doanh nghiệp, cho thuê doanh nghiệp, bán doanh nghiệp và quyền của chủ doanh nghiệp như sau:

a) Quy định về vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Điều 189, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau:

 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. 
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.
 • Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

b) Quy định về quản lý doanh nghiệp tư nhân

Điều 190, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về việc quản lý doanh nghiệp tư nhân như sau: 

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác thèo quy định của pháp luật.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

c) Quy định về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Điều 191, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. 
 • Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tự nhân được quy định trong hợp đồng cho thuê.

d) Quy định về việc bán doanh nghiệp tư nhân

Điều 192, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về việc bán doanh nghiệp tư nhân như sau:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác.
 • Sau khí bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.
 • Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

e) Quy định về quyề của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt

Điều 193, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về việc thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt:

 • Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thi đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.
 • Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thi tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhẩn bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.
 • Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.

1.3 Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

Doanh nghiệp tư nhân không có sự tách bạch rõ ràng giữa tài sản của doanh nghiệp với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Tài sản doanh nghiệp không độc lập với cá nhân nên chủ doanh nghiệp phải chịu mọi trách nhiệm vô hạn trong các hoạt động kinh doanh, các khoản phát sinh….nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

2. Cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Căn cứ vào Điều 188, Luật Doanh Nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.


Trên nguyên tắc đó, mỗi cá nhân chỉ được thành lập tối đa và duy nhất 1 doanh nghiệp tư nhân. Nếu đã thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phép thành lập thêm doanh nghiệp tư nhân khác, kể cả trên địa bàn khác. Đồng thời chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp doanh.

2.1 Tại sao mỗi cá nhân chỉ được thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân?

Sở dĩ pháp luật quy định mỗi cá nhân chỉ được thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân là bởi vì loại hình doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm VÔ HẠN bằng tất cả tài sản của mình trước mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đối tác, kể cả chủ nợ, nhân viên của doanh nghiệp tư nhân thì cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp tư nhân sẽ được nhà nước quản lý tại hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia một cách nhất quán để đảm bảo vấn đề này.

2.2 Doanh nghiệp đã thành lập doanh nghiệp tư nhân, cần mở rộng kinh doanh thì nên làm gì?

Nếu cá nhân đã thành lập doanh nghiệp tư nhân và muốn mở rộng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp thì có thể chọn một trong những giải pháp sau:

 • Thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang loại hình doanh nghiệp khác như: công ty tnhh, công ty cổ phần.
 • Thành lập thêm doanh nghiệp loại hình khác như công ty cổ phần, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên bởi vì pháp luật không cấm việc đồng thời sở  hữu doanh nghiệp tư nhân và công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên hoặc công ty cổ phần.
 • Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân đã thành lập trước đó và thực hiện kinh doanh song song 2 lĩnh vực.

Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ hoàn tất mọi thủ tục nhanh chóng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện và phát triển công việc kinh doanh của mình ngày một lớn mạnh. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong ngành nghề tư vấn thành lập doanh nghiệp, kế toán – thuế, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm cách chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín và được nhiều khách hàng lựa chọn nhất tại tphcm. Với hơn 17 năm hoạt động và phát triển chúng tôi đã và đang hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp lớn nhỏ ở nhiều ngành nghề khác nhau.


Ngày nay, Tân Thành Thịnh là địa chỉ đáng tin cậy được nhiều tối tác, khách hàng “chọn mặt gửi vàng” trong việc thực hiện các thủ tục thành lập công ty, thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài, thành lập chi nhánh…với thủ tục nhanh chóng, cam kết 100% thành công và đúng quy định pháp luật.

Ngoài việc tư vấn các vấn đề pháp lý, đội ngũ Tân Thành Thịnh sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ sơ, thủ tục và làm việc với các cơ quan nhà nước cho đến khi được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động kinh doanh đúng quy định.

Đến với Tân Thành Thịnh, bạn sẽ được chúng tôi đồng hành và hỗ trợ trong mọi tình huống, giúp giảm thiểu mọi rủi ro, các công việc phát sinh để an tâm tập trung cho việc kinh doanh và nghiên cứu, phát triển thị trường cho doanh nghiệp. Vì thế, nếu có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để được hỗ trợ.

3.1 Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Tân Thành Thịnh

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Tân Thành Thịnh, quý khách hàng sẽ được.

a) Tư vấn các vấn nội dung chuẩn bị trước khi thành lập doanh nghiệp

Các vấn đề pháp lý trước khi thành lập doanh nghiệp cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động kinh doanh và phát triển sau này, đồng thời cũng sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục thay đổi nếu không được tư vấn rõ ràng ngay từ đầu. 

Vì thế, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Tân Thành Thịnh sẽ hướng dẫn và tư vấn chi tiết những vấn đề sau:

 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với ý tưởng kinh doanh
 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn mức vốn điều lệ khi thành lập
 • Tư vấn đặt tên công ty
 • Tư vấn lựa chọn trụ sở công ty
 • Tư vấn chọn người đại diện theo pháp luật

b) Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sau khi đã xác định được những thông tin về pháp lý quan trọng về ngành nghề kinh doanh và những thủ tục liên quan, doanh nghiệp cần được tư vấn và nắm vững về hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Căn cứ vào từng loại hình doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức muốn thành lập thì cần chuẩn bị những hồ sơ và giấy tờ khác nhau. 

Tân Thành Thịnh sẽ giúp quý khách hàng tư vấn rõ những vấn đề pháp lý về hồ sơ, đồng thời trực tiếp soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp và trực tiếp làm việc với các cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục thành lập, cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

c) Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi nhận giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần hoàn tất những thủ tục liên quan để nhanh chóng đưa doanh nghiệp đi vào ổn định và hoạt động phát triển. Các thủ tục sau khi thành lập công ty bắt buộc bạn cần nắm vững:

 • Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu của công ty
 • Đăng ký chữ ký số điện tử cho công ty
 • Kê khai và đóng thuế môn bài
 • Đăng ký phương pháp kê khai và nộp thuế cho công ty
 • Mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn và phát hành hóa đơn VAT
 • biển tên tại trụ sở công ty
 • Thủ tục BHXH, BHYT, Thuế TNCN (nếu có lao động)

3.2 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp làm việc với khách hàng và các cơ quan nhà nước, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt, đúng tiến độ.
 • Giá cả ổn định. Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết về 1 cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một công ty dịch vụ thành lập công ty uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Biên tập: Hồng Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN